Volleybalvereniging ActiveRooy doet er alles aan om een gezellig en veilig sportklimaat te creëren. Maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen, zoals bijv. het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor trainers en ander kader en het beschikbaar zijn van vertrouwenspersonen. Onze gedragsregels zijn in lijn met de NeVoBo gedragscode.

We onderscheiden gedragsregels voor spelers, ouders en trainers.

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.:

 • Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt (teams zorgen o.a. dat volleybalveld is ingericht om te spelen en bergen spullen weer netjes op);
 • Respect voor de tegenstander, correcte houding, geen intimidatie;
 • Eerlijkheid, ook wanneer dit niet in eigen voordeel is;
 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Betrokkenen en omstanders met respect benaderen;
 • Geen dronkenschap of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik tijdens/na de trainingen en wedstrijden.

 

Bevorder een positieve sfeer, d.w.z.:

 • Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • De vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers: bied jezelf aan om te helpen. Naast de vrijwilligerstaken zijn er ook teamtaken. Deze teamtaken worden per team verdeeld. Zorg dat je deze teamtaken als team oppakt, ook als iemand plotseling verhinderd is.
 • Indien je gevraagd wordt voor hulp, wees bereid om je handen uit de mouwen te steken;
 • Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • Douchen na de training en wedstrijd is zeer gewenst, zowel voor de hygiëne als voor het teamgevoel;
 • Mobiele telefoons worden tijdens de training of wedstrijd niet gebruikt (mobiel hoort in de tas), behalve bij voorafgaand overleg wegens bijzondere situatie. En er geldt een uitzondering: bij aanvang en/of einde van een wedstrijd wanneer een mobiel (of ipad) gebruikt wordt voor het invullen van het Digitale Wedstrijd Formulier van NeVoBo.
 • Praat positief / coachend over elkaar.

 

In relatie tot een veilig klimaat:

 • Accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet;
 • Iedereen telt mee binnen de sportvereniging;
 • Houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 • Val de ander niet lastig, berokken de ander geen schade;
 • Scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 • Vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig de ander niet, en neem geen wapens mee;
 • Kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 • Geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht en stel geen ongepaste vragen en/of maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 • Als iemand je hindert of lastig valt, vraag hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag een ander om hulp. Bij een nare/ongewenste ervaring kun je de vertrouwenspersoon benaderen;
 • Help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de trainer/coach of het bestuur.

 

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele specifieke situaties, die onder andere kunnen leiden tot het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:

 • Medespelers beledigen of kwetsende opmerkingen over hen maken;
 • Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • Pesten of negatief benaderen van medespelers;
 • Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer deze aanspreken);
 • De kleedkamers niet schoon/netjes achterlaten;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van teamgenoten of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Ongepast gedrag naar scheidsrechter;
 • (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder.

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:

 • Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers;
 • Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: een volleybalvereniging werkt met vrijwilligers die hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt gewaardeerd;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook als het niet je eigen kind is;
 • Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het team.

 

Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, e.d. zoals:

 • Afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel dit duidelijk is. Afmelden doe je bij de trainer of (vaste) coach, niet bij een teamgenoot;
 • Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden (tip: spreek niet enkel een gezamenlijke vertrektijd af, maar spreek ook af dat bij te laat komen de rest van het team niet wacht. Neem wel contact op met elkaar en wissel hiertoe mobiele nummers uit).

 

Waarop kunnen wij ouders aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden, zoals:

 • Zich bemoeien met kind tijdens training, wedstrijd of nabespreking;
 • Uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team of ouders;
 • Zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter. Dit dienen anderen te doen en bij escalaties kan de NeVoBo worden ingeschakeld;
 • Op de spelersbank gaan zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier wordt afgesproken (bespreek desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach).

 

Indien zij zich teveel met het beleid van de trainer gaan bemoeien, zoals:

 • De trainer herhaald bellen met een mening over de training (deze vragen horen thuis bij de betreffende vertegenwoordiger van de Technische Commissie);
 • In het algemeen een te belastend contact met ActiveRooy-leden, zeker als dit wordt aangegeven door de betreffende persoon.

 

In relatie tot het positief training geven of wedstrijd spelen:

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien voor hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;
 • Training afstemmen op niveau van spelers en team;
 • Saamhorigheid nastreven.

 

In relatie tot het respectvol training geven of wedstrijd spelen:

 • Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol;
 • Uithelpen bij andere teams gebeurt altijd in onderling overleg met de Technische Commissie. We staan positief in het uithelpen van teams, maar je eigen team gaat voor.
 • Een trainer/coach is nooit alleen met de jeugdigen aanwezig in het kleedlokaal. Er zal altijd een ouder/vertegenwoordiger aanwezig zijn als de trainer/ coach het kleedlokaal betreedt.

 

In relatie tot een veilig klimaat:

 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen spelen;
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 • Trainers kunnen te allen tijde een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voorleggen, wanneer het bestuur hierom vraagt.

 

Waarop kunnen wij trainers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder als voorbeeld enkele concrete situaties die als ongewenst worden gezien.

 

In relatie tot onveilig gedrag van de trainer:

 • Spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
 • Zonder de (schriftelijke) uitdrukkelijke toestemming van de speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
 • Gebruik van mobiel in privésfeer zoals de kleedkamer (het maken van foto’s van spelers of tegenstanders in de kleedkamer);
 • Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd;
 • Kleedkamer is verboden gebied, melden als deur openstaat aan spelers;
 • Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren rond één speler.

 

In relatie tot voorbeeldgedrag:

 • Roken / alcohol- en drugsgebruik tijdens en na de training of wedstrijd;
 • Zelf wel met een mobieltje bezig zijn;