Huisreglement ActiveRooy

Vastgesteld in ledenvergadering 13 november 2019

1. Algemene bepalingen

 1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij notariële akte.
 2. Het huishoudelijk reglement is aanvullend op de statuten van ActiveRooy.
 3. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van de vereniging gedurende hun lidmaatschap.
 4. De vereniging hanteert gedragsregels net als de sportbond* die er toe moeten bijdragen dat het verenigingsklimaat dusdanig is dat: leden, vrijwilligers en toeschouwers zich bij ActiveRooy thuis voelen en waarbij goede omgangsvormen vanzelfsprekend zijn.
 5. Het huishoudelijk Reglement kan alleen worden gewijzigd bij een absolute meerderheid van stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 6. De ledenvergadering vindt plaats in november in plaats van in juni.

2. Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen. Onderling worden de taken verdeeld en vastgelegd in een organisatieschema. De bestuursleden kunnen leiding geven aan aparte commissies.
 2. De voorzitter en penningmeester kunnen niet tegelijk aftreden. Ieder bestuurslid kan bij aftreden meteen weer herkozen worden.
 3. Het bestuur van de vereniging is bevoegd:
  - Te handelen binnen een door de ALV jaarlijks vastgestelde begroting.
  - Verplichtingen voor de leden aan te gaan.
  - In elk spoedeisend geval namens de leden op te treden en is verplicht verantwoording van zijn handelingen af te leggen in de eerstvolgende ALV.
  - Voor het uitvoeren van taken zich te laten bijstaan door een commissie.
 4. Het bestuur is belast met:
  - Het aangeven van beleidskaders voor de commissies.
  - Het geven van leiding en het houden van toezicht op naleving van de statuten, reglementen en uitvoeringsbesluiten.
  - Het vertegenwoordigen van de vereniging in de ruimste zin.
  - De zorg voor voorlichting en publiciteit over verenigingszaken.
  - Het aanstellen van trainers.
  - Het benoemen van leden van commissies en specifieke functionarissen.
  - Het beheren van geld en middelen.
 5. Elke commissie opereert onder toezicht van een van de bestuursleden. Commissieleden zijn niet bevoegd om financiële verplichtingen namens de vereniging aan te gaan. Commissieleden zijn slechts bevoegd om uitgaven te doen namens de vereniging na goedkeuring van een begroting door de penningmeester.

3. Wedstrijdorganisatie

 1. De zaalwacht zorgt voor verdeling kleedlokalen, vangt scheidsrechters en tellers op, beheert de tablets voor de telling, zorgt voor andere materialen zoals fluitjes en regelt dat de zaal opgebouwd en weer afgebroken worden (incl. reclameborden). De zaalwacht checkt of de standen correct zijn doorgegeven aan Nevobo.
 2. Scheidsrechters worden door Nevobo ingedeeld of door eigen scheidsrechtercoordinatie. Alle seniorenleden volgen een scheidsrechterscursus en worden ingedeeld, behalve als ze al een andere vrijwilligerstaak hebben. Bij verhindering zorgt de scheidsrechter zelf voor vervangen met een bericht aan de coördinatie.
 3. Jeugdleden (A en B) worden gevraagd om de spelregeltoets van de Nevobo te maken, zodat zij jeugdwedstrijden en wedstrijden in de 3e klasse kunnen fluiten.
 4. Regels wedstrijd verzetten: het verzetten van een wedstrijd moet de aanvoerder of trainer/coach altijd via het wedstrijdsecretariaat aanvragen. Wedstrijdsecretariaat zorgt voor digitale communicatie met de teams en Nevobo.

4. Personele zaken

 1. Aan –afmeldingen: altijd via het formulier op de website. Op de website staan de geldende contributiebedragen en de regels over eventuele teruggave.
 2. Taak teamvertegenwoordigers:
  - 1e aanspreekpunt voor het team betreffende kleding, materiaal, feestjes e.d.
  - Actieve rol naar de team- en of shirtsponsor.
  - Actieve rol bij het zoeken naar nieuwe sponsoren of vrienden (doorgeven opties).
  - Actieve rol bij vrijwilligerstaken.
 3. Vrijwilligersorganisatie: verklaringen goed gedrag worden aangevraagd voor alle trainers en de vaste jeugdcoaches.
 4. Binnen ActiveRooy onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van de meldplicht voor seksuele intimidatie en/of misbruik**. Bij vermoedens van seksuele intimidatie en/of misbruik moet dit gemeld worden bij het bestuur van ActiveRooy vereniging via bestuur@activerooy.nl. Bestuurders en begeleiders moeten vermoedens melden bij de bond. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club (via contactformulier website).

5. Financiële zaken

 1. Contributie: De contributie voor leden wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Daarna wordt deze op de website gepubliceerd. Ook verdere info met betrekking tot de contributie staat op de website.
 2. Uitzonderingen en vergoedingen. Het bestuur neemt het recht om in voorkomende gevallen een uitzondering te maken voor de contributie. Alle functionarissen zijn in principe vrijwilligers. Als de financiën het toelaten, krijgen trainers een vrijwilligersvergoeding naar rato.
 3. Boekjaar: Het boekjaar loopt van 1 mei tm 30 april.
 4. Boetes die de club voor zijn rekening krijgt en die door de leden zijn veroorzaakt gelden de volgende regels:
  - Een speler die een kaart krijgt gedurende de wedstrijd, zal de bijbehorende geldboete terug moeten betalen aan de vereniging;
  - Verkeersboetes, opgelegd, zijnde onderweg ten behoeve van ActiveRooy, zijn ten alle tijde voor rekening van de veroorzaker c.q. voor het desbetreffende team.
  - In alle andere gevallen van boetes, wordt per geval door het bestuur bekeken of het een clubfout dan wel teamfout is en wie dus de boete dient te betalen.
 5. Sponsoring. Er is een sponsormenu waarin de meest gebruikte bedragen en tegenprestaties staan.
  Sponsorgelden komen altijd de vereniging toe. Alleen na toestemming van het bestuur kunnen bepaalde geldmiddelen direct aan activiteiten of teams worden toegekend. Bovendien worden de sponsorgelden door het bestuur ingezet voor extra activiteiten en vrijwilligers.

6. Sociale zaken

 1. Festiviteiten: Bij geboorte van een baby van een lid zal indien het bestuur een kaartje krijgt, een presentje voor de baby worden besteld.
 2. Aan afscheid van bestuursleden of bijzondere vrijwilligers wordt aandacht besteed op de 2 jaarlijkse stafvergaderingen met een bloemetje en evt. klein cadeautje.
  Andere festiviteiten zoals huwelijk of onderscheiding: wordt per geval bekeken (kaartje, bloemetje).
 3. Overlijden: wordt per geval bekeken.
 4. Feestcommissie: organiseert in samenspraak met het bestuur een feestavond of ander gezellig samenzijn voor de leden. Sponsoren en vrienden krijgen ook een uitnodiging.
 5. Jubilarissen: gevierd wordt: 25, 40, 50, 60 jarig lidmaatschap met aandacht tijdens ledenvergadering of ander gezamenlijk moment en een bloemetje. Indien het een actief lid betreft wordt ook een eetbon gegeven (2x25, 2x40 enz).
 6. Jeugdkamp: een aparte commissie organiseert een jeugdkamp volgens een beproefd draaiboek.

7. Communicatie

 1. Officiële communicatie geschiedt onder verantwoording van het bestuur.
 2. Het bestuur stelt een vertrouwenscontactpersoon aan. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de leden en kan worden aangesproken om oplossingen te vinden in lastige en/of vertrouwelijke situaties. De vertrouwenscontactpersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen de vereniging en legt intern geen verantwoording af. De vertrouwenscontactpersoon is daarmee onafhankelijk.

8. Kleding en materialen

 1. Wedstrijdkleding en gesponsorde trainingspakken en tassen zijn eigendom van de vereniging. Wij verwachten dat onze leden daar verantwoord mee omgaan.
 2. Na elke training of wedstrijd worden de materialen weer netjes opgeborgen en de ballen en materialen van ActiveRooy in het materialenhok afgesloten achtergelaten.

 

* Gedragsregels Sportbond

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

** Uitgebreide tekst over meldplicht seksuele intimidatie en misbruik

NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet
verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele
intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen ActiveRooy onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we jou en iedere andere trainer/ coach/ begeleider als je vermoedens hebt van seksuele intimidatie en/of misbruik dit te melden bij het bestuur van onze vereniging via bestuur@activerooy.nl. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van onze club (via contactformulier website).