Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van ActiveRooy, gevestigd te Kroonkruid 89, 5803JG Venray, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40165796  hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@activerooy.nl

Verwerkingsregister

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan/wil worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnr(s)
 • E-mail adres
 • IBAN nr.
 • Pasfoto in geval van spelerskaart

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt,  worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Via Sportlink* alleen een beperkt aantal functionarissen voor het uitvoeren van hun verenigingsfunctie.

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IBAN nr.
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Via Sportlink* alleen de Penningmeester
 • Sponsor­administratie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

Via Sportlink* alleen een beperkt aantal functionarissen voor het uitvoeren van hun verenigings­functie.

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Evt. Bedrijfsnaam
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

Sponsor-administratie

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-adres geanonimiseerd

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

ActiveRooy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via e-mailadres: la@activerooy.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat instelbare voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Gebruiksgegevens

Op de website van ActiveRooy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ActiveRooy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens (waaronder uw ip-adres) worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Do not track

ActiveRooy respecteert de Do Not Track (DNT) functie van uw browser. Als u de DNT functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan slaat de website geen gebruiksgegevens op van uw bezoek aan deze website.

Meer informatie over cookies